Skip to content

Tin mừng đến với dãy Andes

Tin mừng đến với dãy Andes

Người Peru nói tiếng Quechua được thịnh vượng về mặt tâm linh nhờ có ấn phẩm và Bản dịch Thế Giới Mới trong ngôn ngữ mẹ đẻ.