Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va có tránh xa những người từng thuộc tôn giáo của mình không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tránh xa những người từng thuộc tôn giáo của mình không?

Những người đã báp-têm làm Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng không còn đi rao giảng, thậm chí là đang trôi dạt, không còn kết hợp với các anh em đồng đạo thì không bị xa lánh. Thật vậy, chúng tôi liên lạc với họ và cố gắng khơi lại lòng quan tâm về tâm linh của họ.

Chúng tôi không khai trừ bất cứ ai phạm tội nghiêm trọng một cách máy móc. Tuy nhiên, nếu một Nhân Chứng đã báp-têm vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh và không ăn năn, thì người đó sẽ bị anh chị em xa lánh hoặc bị khai trừ. Kinh Thánh nói rõ: “Hãy loại bỏ kẻ gian ác khỏi anh em”.—1 Cô-rinh-tô 5:13.

Nói sao nếu một người bị khai trừ nhưng vợ con của người đó vẫn là Nhân Chứng Giê-hô-va? Sự liên hệ về mặt tôn giáo của người đó với gia đình sẽ thay đổi, nhưng mối liên hệ huyết thống thì vẫn còn. Mối quan hệ hôn nhân, tình cảm và cách đối xử trong gia đình vẫn tiếp diễn bình thường.

Những người bị khai trừ có thể tham dự các chương trình thờ phượng của chúng tôi. Nếu muốn, họ cũng có thể nhận được lời khuyên về thiêng liêng từ các trưởng lão của hội thánh. Mục tiêu là giúp họ một lần nữa hội đủ tiêu chuẩn để làm Nhân Chứng Giê-hô-va. Nếu người bị khai trừ từ bỏ hành vi sai trái và thật lòng muốn sống theo các tiêu chuẩn Kinh Thánh thì luôn được chào đón trở lại làm thành viên của hội thánh.