Skip to content

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va gọi nơi nhóm họp là “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va”?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va gọi nơi nhóm họp là “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va”?

Dùng cụm từ này là điều thích hợp vì:

  • Tòa nhà là phòng hay nơi nhóm họp.

  • Chúng tôi nhóm lại để thờ phượng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, và làm chứng về ngài.​—Thi-thiên 83:18; Ê-sai 43:12.

  • Chúng tôi cũng nhóm lại để tìm hiểu về Nước Đức Chúa Trời, Nước mà Chúa Giê-su thường nói đến.​—Ma-thi-ơ 6:9, 10; 24:14; Lu-ca 4:43.

Mời bạn đến Phòng Nước Trời gần nơi bạn ở và chứng kiến Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức buổi họp thế nào.