Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có hàng giáo phẩm được trả lương không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có hàng giáo phẩm được trả lương không?

 Noi theo kiểu mẫu của tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời thế kỷ thứ nhất, Nhân Chứng Giê-hô-va không có sự phân chia giáo dân và hàng giáo phẩm. Tất cả những Nhân Chứng đã báp-têm đều được bổ nhiệm làm người rao truyền tin mừng và được tham gia công việc dạy dỗ cũng như rao giảng. Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức thành từng hội thánh khoảng 100 người. Những người nam thành thục về thiêng liêng trong mỗi hội thánh phục vụ với tư cách “trưởng lão” (Tít 1:5). Công việc của họ không được trả lương.