Skip to content

Các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức như thế nào?

Các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức như thế nào?

Một hội đồng trưởng lão sẽ coi sóc mỗi hội thánh. Khoảng 20 hội thánh thì lập thành một vòng quanh, và khoảng 10 vòng quanh thì hợp thành một địa hạt. Những hội thánh sẽ được viếng thăm định kỳ bởi những trưởng lão lưu động, hay còn gọi là các giám thị vòng quanh và giám thị địa hạt.

Những chỉ thị và hướng dẫn dựa trên Kinh Thánh được cung cấp bởi một Hội đồng Lãnh đạo gồm các Nhân Chứng lâu năm hiện đang làm việc tại trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Warwick, New York.—Công vụ 15:23-29; 1 Ti-mô-thê 3:1-7.