Đi đến nội dung

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

 Như được tìm thấy trong Kinh Thánh, Giê-hô-va là danh riêng của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3; Thi-thiên 83:18). Một nhân chứng là người công bố các quan điểm hoặc những sự thật mà mình tin chắc.

 Vì vậy, danh hiệu Nhân Chứng Giê-hô-va cho thấy chúng tôi là một nhóm tín đồ đạo Đấng Ki-tô công bố sự thật về Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa của muôn vật (Khải huyền 4:11). Chúng tôi làm chứng cho người khác qua lối sống và qua việc chia sẻ những điều học được từ Kinh Thánh.​—Ê-sai 43:10-12; 1 Phi-e-rơ 2:12.