Đôi nét—Saba

  • 1.800—Dân
  • 11—Người dạy Kinh Thánh
  • 0—Hội thánh
  • 1 trên 164—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân