Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Báo cáo về hội nghị quốc tế

Báo cáo về hội nghị quốc tế

Tại các hội nghị quốc tế của chúng tôi, nhiều người từ nhiều quốc gia, ngôi ngữ và nhóm sắc tộc vui thích chương trình giáo dục Kinh Thánh trong vài ngày từ và hưởng tình anh em tín đồ đạo Đấng Ki-tô.