Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phân phối ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh tại Congo

Phân phối ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh tại Congo

Hãy gặp những Nhân Chứng gan dạ đã vận chuyển ấn phẩm trong chuyến hành trình đầy gian nan.