Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Xây Phòng Nước Trời ở những nơi xa xôi

Xây Phòng Nước Trời ở những nơi xa xôi

Các đội tình nguyện viên tập trung lại để xây hai Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va. Một là tại khu vực nhỏ ở hải ngoại của Pháp, cách 25km ngoài khơi bờ biển Newfoundland, Canada và một tại thị trấn Happy Valley-Goose Bay ở Labrador.