Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm chứng ở khu vực biệt lập—Ai Len

Làm chứng ở khu vực biệt lập—Ai Len

Một gia đình trở nên gắn bó với nhau hơn khi dạy Kinh Thánh ở khu vực biệt lập.