Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đáng để xem thử!

Đáng để xem thử!

Hãy xem làm thế nào một đợt rao giảng đặc biệt tại thành phố Manhattan, New York, đã giúp nhiều người nhận được ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh.