Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Có. Chúng tôi tin nơi Chúa Giê-su, ngài nói: “Tôi là đường đi, sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi” (Giăng 14:6). Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su đã từ trời xuống trái đất và hy sinh mạng sống hoàn toàn của mình để làm giá chuộc (Ma-thi-ơ 20:28). Sự chết và sự sống lại của ngài có thể giúp những ai thể hiện đức tin nơi ngài nhận được sự sống vĩnh cửu (Giăng 3:16). Chúng tôi cũng tin rằng Chúa Giê-su hiện đang cai trị với tư cách là Vua của Nước Đức Chúa Trời ở trên trời, Nước đó sẽ sớm mang lại hòa bình cho toàn thể trái đất (Khải huyền 11:15). Tuy nhiên, chúng tôi làm theo lời sau của Chúa Giê-su: “Cha lớn hơn tôi” (Giăng 14:28). Vì vậy, chúng tôi không thờ phượng Chúa Giê-su, bởi chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng.