Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhân Chứng Giê-hô-va có theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái?

Nhân Chứng Giê-hô-va có theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái?

Không. Nhân Chứng Giê-hô-va là những tín đồ đạo Đấng Ki-tô và niềm tin của chúng tôi dựa trên Kinh Thánh. Một số tôn giáo cho rằng việc người Do Thái tập trung tại vùng Palestine có liên quan đến những lời tiên tri trong Kinh Thánh, nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va không có đồng quan điểm ấy. Chúng tôi không tin rằng sự kiện đó được báo trước trong Kinh Thánh. Sự thật là Kinh Thánh không cổ vũ bất cứ chính phủ nào của con người, cũng không đề cao dân tộc nào. Tạp chí chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va là Tháp Canh từng khẳng định: “Kinh Thánh không ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái”.

Theo Bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica), chủ nghĩa phục quốc Do Thái là “một phong trào dân tộc của người Do Thái có mục tiêu là thành lập và ủng hộ một quốc gia Do Thái ở Palestine”. Nguồn gốc của phong trào này có yếu tố tôn giáo lẫn chính trị. Về mặt giáo lý, Nhân Chứng Giê-hô-va không ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái; về mặt chính trị, chúng tôi có thái độ hoàn toàn trung lập đối với phong trào này.

Nhân Chứng Giê-hô-va là tổ chức thuần túy tôn giáo, vì thế không cổ vũ bất cứ tổ chức hoặc phong trào chính trị nào, kể cả chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Có nhiều bằng chứng xác minh thái độ trung lập của Nhân Chứng Giê-hô-va. Ở nhiều nước, các Nhân Chứng sẵn sàng chịu ngược đãi thay vì từ bỏ sự trung lập. Chúng tôi tin rằng chỉ Nước Đức Chúa Trời (một chính phủ trên trời được nói đến trong Kinh Thánh) mới có thể mang lại hòa bình lâu dài trên đất. Các chính phủ và phong trào của loài người không thể thực hiện được điều đó.

Dù sống ở bất cứ nơi đâu, tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va đều tuân thủ luật pháp. Chúng tôi không chống đối chính quyền hoặc tham gia xung đột vũ trang.