Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nữ Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc rao truyền tin mừng không?

Nữ Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc rao truyền tin mừng không?

Có. Tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va đều là người rao truyền tin mừng, trong đó có hàng triệu phụ nữ. Như Kinh Thánh báo trước, “các người đàn-bà báo tin thật một đoàn đông lắm”.​—Thi-thiên 68:11.

Nữ Nhân Chứng Giê-hô-va làm theo gương của phụ nữ trong thời Kinh Thánh (Châm-ngôn 31:10-31). Dù không có vai trò dẫn đầu trong hội thánh, họ tham gia đầy đủ trong công việc rao truyền tin mừng. Họ cũng dạy các nguyên tắc Kinh Thánh cho con cái (Châm-ngôn 1:8). Qua lời nói và hành động, nữ Nhân Chứng làm việc siêng năng để có ảnh hưởng tốt.​—Tít 2:3-5.