Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va là tà giáo không?

Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va là tà giáo không?

Không, Nhân Chứng Giê-hô-va không phải là tà giáo. Nói đúng ra, chúng tôi là những tín đồ đạo Đấng Ki-tô luôn cố gắng noi gương của Chúa Giê-su và sống theo những sự dạy dỗ của ngài.

Tà giáo là gì?

Từ “tà giáo” được người ta hiểu theo nhiều cách. Thế nhưng, hãy xem hai quan điểm phổ biến về tà giáo và lý do hai quan điểm này không đúng khi nói về chúng tôi.

  • Một số cho rằng tà giáo là tôn giáo mới hoặc không chính thống. Nhân Chứng Giê-hô-va không sáng lập ra một tôn giáo mới. Ngược lại, sự thờ phượng của chúng tôi theo sát khuôn mẫu của những tín đồ đạo Đấng Ki-tô vào thế kỷ thứ nhất. Gương mẫu và những sự dạy dỗ của họ được ghi lại trong Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Chúng tôi tin rằng chỉ Kinh Thánh mới có thẩm quyền quyết định những thực hành thờ phượng nào là “chính thống”.

  • Số khác cho rằng tà giáo là giáo phái nguy hiểm do một người đứng đầu. Nhân Chứng Giê-hô-va không xem bất cứ người nào là người đứng đầu. Thay vì thế, chúng tôi theo sát tiêu chuẩn mà Chúa Giê-su đã lập ra cho các môn đồ khi ngài tuyên bố: “Anh em chỉ có một Vị Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô”.​—⁠Ma-thi-ơ 23:10.

Khác xa với một tà giáo nguy hiểm, Nhân Chứng Giê-hô-va là một tôn giáo mang lại lợi ích cho các thành viên cũng như người trong cộng đồng. Ví dụ, công việc dạy Kinh Thánh của chúng tôi đã giúp nhiều người cai được những thói nghiện tai hại, chẳng hạn như lạm dụng rượu hoặc chất gây nghiện. Hơn nữa, chúng tôi có những lớp dạy đọc và viết tại nhiều nơi trên thế giới, giúp hàng ngàn người thoát mù chữ. Và chúng tôi cũng tích cực tham gia cứu trợ khi có tai ương. Chúng tôi cố hết sức để giúp ích cho người khác, như lời Chúa Giê-su dạy bảo các môn đồ.​—Ma-thi-ơ 5:13-16.