• 240​—Lãnh thổ có Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 8.579.909​—Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 10.079.709​—Cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí tại nhà

  • 20.329.317​—Người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su hằng năm

  • 119.954​—Hội thánh