Skip to content

Skip to secondary menu

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Công việc của chúng tôi được tài trợ chủ yếu là do sự đóng góp tình nguyện của các Nhân Chứng Giê-hô-va. Không có quyên tiền tại các buổi nhóm họp và những thành viên không bị yêu cầu phải nộp thuế (Ma-thi-ơ 10:7, 8). Thay vì thế, những hộp đóng góp được đặt tại các nơi nhóm họp để người nào muốn thì có thể đóng góp. Không biết danh tính của những người đóng góp.

Một lý do chúng tôi có thể xoay sở các chi phí là vì không có hàng giáo phẩm được trả lương. Hơn nữa, các Nhân Chứng không được trả lương khi đi rao giảng từng nhà, và những nơi thờ phượng của chúng tôi thì khiêm tốn.

Bất kỳ sự đóng góp nào được chuyển đến các văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va đều được dùng để cứu trợ những nạn nhân trong các thảm họa thiên nhiên, hỗ trợ các giáo sĩ và người truyền giáo lưu động, giúp đỡ việc xây cất nơi thờ phượng tại các nước đang phát triển, cũng như in ấn và vận chuyển Kinh Thánh cùng những ấn phẩm khác của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Nếu muốn thì mỗi người sẽ quyết định đóng góp cho những chi phí địa phương, công việc toàn cầu, hoặc cả hai. Mỗi hội thánh sẽ báo cáo tình hình tài chính định kỳ cho những thành viên của hội thánh.