Skip to content

NGÀY 6-10-2017
CÓ GÌ MỚI?

Mục “Kinh Thánh giúp bạn” được thiết kế lại

Mục “Kinh Thánh giúp bạn” được thiết kế lại

Mục “Kinh Thánh giúp bạn” trên jw.org được thiết kế lại để dễ dàng hơn cho việc tìm nội dung theo đề tài. Sau đây là một số thay đổi:

  • Tiểu mục mới “Lịch sử và Kinh Thánh” chứa đựng những thông tin về việc bảo tồn, dịch và phát hành Kinh Thánh, cũng như những khám phá mới tiếp tục xác minh tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh.

  • Tiểu mục mới “Bình an và hạnh phúc” giải thích cách Kinh Thánh có thể giúp bạn đối phó với những áp lực hằng ngày, cũng như tìm được sự bình an và hạnh phúc khi đương đầu với những vấn đề nan giải.

  • Tiểu mục mới “Khoa học và Kinh Thánh” cho thấy làm thế nào thế giới thiên nhiên chứng minh Kinh Thánh chính xác về khoa học.

  • Tiểu mục “Kinh Thánh giải đáp” được thiết kế lại để dễ dàng hơn cho việc tìm câu hỏi về một đề tài cụ thể.

  • Tiểu mục “Hôn nhân và gia đình”, thay thế “Trợ giúp cho vợ chồng và cha mẹ”, đưa ra lời khuyên thực tế dựa trên Kinh Thánh có thể giúp bạn cải thiện hôn nhân và nuôi dạy con cái.