Skip to content

Truyện tranh Kinh Thánh

Các con trai của Gia-cốp

Hãy đọc về mười con trai của Gia-cốp đã bán em mình là Giô-sép làm nô lệ. Xem truyện tranh trên trực tuyến hoặc từ bài in.