Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Ra-háp vâng lời

Tại sao Ra-háp được sống sót khi dân Y-sơ-ra-ên đến hủy diệt thành Giê-ri-cô? Đọc truyện tranh trên mạng hoặc bài in.