Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Nô-ê đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời

Hãy tìm hiểu về Nô-ê, là người đã đóng chiếc tàu khổng lồ để cứu gia đình ông và các loài vật. Đọc truyện tranh trên mạng hoặc in ra.