Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va rộng lòng tha thứ

Vua Ma-na-se đã làm một số việc rất xấu xa, nhưng Đức Giê-hô-va tha thứ cho ông. Tại sao? Đọc truyện tranh trên mạng hoặc in ra.