Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Truyện tranh Kinh Thánh

Giô-sép cứu nhiều người

Tải câu chuyện này và đọc về Giô-sép, người được Đức Chúa Trời dùng để cứu cả nước.