Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va làm vững mạnh Ghê-đê-ôn

Đức Giê-hô-va đã giúp Ghê-đê-ôn như thế nào để đối phó với người Ma-đi-an khi bị họ bắt nạt? Đọc truyện tranh trên mạng hoặc bài in PDF.