Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Áp-ra-ham trở thành bạn Đức Chúa Trời

Hãy tìm hiểu xem tại sao Kinh Thánh gọi Áp-ra-ham là “bạn của Đức Giê-hô-va” (Gia-cơ 2:23). Đọc truyện tranh trên mạng hoặc in ra.