Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Đa-vít can đảm hành động

Vì cậu bé Đa-vít tin cậy Đức Giê-hô-va, nên đã can đảm hạ gục một tên khổng lồ. Đọc truyện tranh này trên mạng hoặc in ra.