Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 20: Hãy nói thật

Bài 20: Hãy nói thật

Tại sao chúng ta nên luôn nói thật?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Nói thật giống như xây một chiếc cầu

Tại sao sự thành thật là điều quan trọng trong việc xây dựng tình bạn?