Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 5: Nào cùng đi rao giảng

Bài 5: Nào cùng đi rao giảng

Bảo Ngọc đã sẵn sàng để đi rao giảng chưa?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Chuẩn bị cặp rao giảng!

Các em cần mang gì khi đi rao giảng? Hoạt động này sẽ giúp các em sắp xếp cặp rao giảng của mình.