Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 21: Em có thể kiên nhẫn!

Bài 21: Em có thể kiên nhẫn!

Làm sao em có thể kiên nhẫn như Đức Giê-hô-va?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Làm thế nào em có thể kiên nhẫn?

Em có thể nghĩ ra vài cách để kiên nhẫn không?