Skip to content

Bài 3: Cầu nguyện mọi lúc

Bài 3: Cầu nguyện mọi lúc

Hãy cùng Bảo Ngọc hát về việc cầu nguyện với Đức Giê-hô-va vào mọi lúc.

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Hôm nay em có thể cầu nguyện về điều gì?

Viết hoặc vẽ ra những điều em muốn cầu nguyện.

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Cầu nguyện mọi lúc: Nhạc và lời

Hãy tải về bản nhạc và lời của bài hát này. Các em sẽ thích cho mà xem, nó rất dễ học!