Skip to content

Bài 4: Ăn cắp là xấu

Bài 4: Ăn cắp là xấu

Bảo Duy muốn một thứ không phải của mình. Điều gì sẽ giúp em quyết định đúng?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Bảo Duy đang đọc sách gì?

Xem video “Ăn cắp là xấu”. Sau đó in hoạt động này và tô màu.