Skip to content

Yêu mến nhà Đức Giê-hô-va

Yêu mến nhà Đức Giê-hô-va

Chúng ta cần giữ Phòng Nước Trời sạch sẽ và ngăn nắp. Em có thể góp phần như thế nào?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Yêu mến nhà Đức Giê-hô-va

Các em có tham gia làm sạch Phòng Nước Trời không?