Skip to content

Hãy tự chọn theo chân lý

Hãy tự chọn theo chân lý

Chúng ta có thể trở thành bạn Đức Giê-hô-va bằng cách tự chọn theo chân lý. Hãy xem chúng ta làm thế như thế nào.