Skip to content

Thờ phượng Đức Giê-hô-va trong thời thanh xuân

Thờ phượng Đức Giê-hô-va trong thời thanh xuân

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta tỏ lòng biết ơn. Hãy xem một cách để làm thế.