Skip to content

Hãy rộng rãi với Đức Giê-hô-va

Hãy rộng rãi với Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va rất rộng rãi. Em cũng có thể rộng rãi!

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Hãy rộng rãi

Lòng rộng rãi của dân Đức Giê-hô-va mang lại kết quả nào?