Skip to content

Làm những việc to lớn hơn

Làm những việc to lớn hơn

Khi đặt mục tiêu thiêng liêng, chúng ta cho Đức Giê-hô-va thấy mình nghĩ đến ngài. Vậy em có mục tiêu nào?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Làm những việc to lớn hơn

Những mục tiêu thiêng liêng của em là gì?