Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm những việc to lớn hơn

Làm những việc to lớn hơn

Khi đặt mục tiêu thiêng liêng, chúng ta cho Đức Giê-hô-va thấy mình nghĩ đến ngài. Vậy em có mục tiêu nào?