Skip to content

Làm thế nào em có thể kiên nhẫn?

Làm thế nào em có thể kiên nhẫn?

Em có thể kiên nhẫn như Đức Giê-hô-va. Hãy cùng xem nhé!

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Em có thể kiên nhẫn!

Xem video để thấy điều gì đã giúp Bảo Duy kiên nhẫn.