Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tại sao em nên lắng nghe trong các buổi nhóm họp?

Tại sao em nên lắng nghe trong các buổi nhóm họp?

Hãy xem trẻ em vào thời Kinh Thánh chú tâm trong các buổi nhóm họp như thế nào.

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Hãy chú ý lắng nghe tại buổi nhóm họp

Tại sao lắng nghe và học hỏi tại buổi nhóm là điều quan trọng?