Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kết bạn tốt!

Kết bạn tốt!

Em và cha mẹ có thể kết bạn với những người lớn tuổi hơn trong hội thánh của mình.

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Kết bạn

Em có thể kết bạn với ai trong hội thánh?