Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

So sánh: Đời sống hiện tại và trong tương lai

So sánh: Đời sống hiện tại và trong tương lai

Những hình nào miêu tả cuộc sống trong địa đàng?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Hãy đặt phần thưởng trước mặt luôn! (Bài hát 24)

Khi hát bài hát này, hãy hình dung đời sống trong địa đàng sẽ tuyệt vời như thế nào.