Skip to content

Hãy khiêm nhường

Hãy khiêm nhường

Đức Giê-hô-va nghĩ sao về sự khiêm nhường? Hãy cùng xem.

 

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Hãy khiêm nhường

Bảo Duy tập tính khiêm nhường.