Skip to content

Sắp đặt của Đức Giê-hô-va về hôn nhân

Sắp đặt của Đức Giê-hô-va về hôn nhân

Tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va về hôn nhân không thay đổi.

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Người nam, người nữ

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về hôn nhân là gì và tại sao rất quan trọng?