Skip to content

Mọi vật Đức Giê-hô-va thiết kế thật tuyệt vời!

Mọi vật Đức Giê-hô-va thiết kế thật tuyệt vời!

Đức Giê-hô-va thiết kế nhiều thứ tuyệt vời cho chúng ta! Đó là những thứ gì?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Đức Giê-hô-va thiết kế mọi vật

Đức Chúa Trời tạo ra thật nhiều thứ tuyệt vời! Em thích những thứ nào?