Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Cầu nguyện cho người khác

Cầu nguyện cho người khác

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta cầu nguyện cho người khác. Hãy nghĩ xem mình có thể cầu nguyện cho ai.