Skip to content

Cầu nguyện cho người khác

Cầu nguyện cho người khác

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta cầu nguyện cho người khác. Hãy nghĩ xem mình có thể cầu nguyện cho ai.

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Cầu nguyện cho người khác

Tại sao em nên cầu nguyện cho người khác?