Skip to content

Làm những việc to lớn hơn

Làm những việc to lớn hơn

Em muốn làm gì khi lớn lên?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Làm những việc to lớn hơn

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta đặt những mục tiêu thiêng liêng. Vậy em có mục tiêu nào?