Skip to content

Bài hát 93—Xin Cha ban phước cho buổi nhóm họp

Bài hát 93—Xin Cha ban phước cho buổi nhóm họp

Tại sao Đức Giê-hô-va muốn chúng ta nhóm lại với nhau?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Học thuộc lòng Thi-thiên 133:1

Khi chúng ta cùng nhóm lại, Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta bình an và sự hợp nhất.