Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài hát 89—Đức Giê-hô-va mến gọi: ‘Hỡi con, hãy khôn ngoan!’

Bài hát 89—Đức Giê-hô-va mến gọi: ‘Hỡi con, hãy khôn ngoan!’

Các em có thể làm Đức Giê-hô-va vui lòng bằng cách nào?