Skip to content

Bài hát 80—“Nếm thử và nghiệm thấy Đức Giê-hô-va tốt thay!”

Bài hát 80—“Nếm thử và nghiệm thấy Đức Giê-hô-va tốt thay!”

Làm thế nào chúng ta có thể dâng cho Đức Giê-hô-va những điều tốt nhất?