Skip to content

Bài hát 41—Xin nghe lời cầu nguyện của con

Bài hát 41—Xin nghe lời cầu nguyện của con

Dù đang ở đâu hoặc đang làm gì, chúng ta đều có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và ngài sẽ nghe chúng ta.